Otwarcie biura zawodów Półmaratonu!

Już przed go­dziną 16-​tą przed biurem za­wodów przy ul.Narutowicza, za­częły zbierać się grupki za­wod­ników, bio­rą­cych udział w ju­trzej­szym Pół­ma­ra­tonie Ra­dom­skiego Czerwca 76. Po­mimo sporej ko­lejki, wy­da­wanie nu­merów i ze­stawów star­to­wych szło bardzo sprawnie. Wy­czu­wało się ra­dosny na­strój wy­cze­ki­wania, tego co ma na­stąpić na­stęp­nego dnia. Ten i ów, od razu przy­mie­rzał, jak bę­dzie pa­sować i wy­glądać na nim, „fir­mowa” ko­szulka pół­ma­ra­tonu. Roz­mowy w gronie zna­jo­mych, wy­mie­nianie uwa­gami na temat zna­nych bie­gaczy bio­rą­cych udział w im­prezie, w końcu uma­wianie się na „Forum Bie­gacza” — spo­tkanie, wy­słu­chanie pre­lekcji i dys­kusja, spo­wo­do­wały, że czas ten minął wszystkim bardzo szybko. Biuro ra­chun­kowe zdało eg­zamin do­sko­nale, ewi­dencja, księ­go­wość nie szwan­ko­wała, każdy kto uiścił opłatę star­tową, otrzymał swój pa­kiet, nie było także tłoku. Wkrótce re­lacja z tego ostat­niego wy­da­rzenia. Zapraszamy!

[Gal­lery not found]

Może Ci się również spodoba