Forum biegowe

Zgodnie z za­po­wie­dziami, Forum Bie­gowe roz­po­częło się punk­tu­alnie o godz. 18-​tej. Nie za­wiedli naj­bar­dziej wy­cze­ki­wani, uty­tu­ło­wani go­ście — za­wod­nicy Yared Sha­gumo, i Do­rota Gruca. Bardzo in­te­re­su­jące wy­kłady, za­koń­czone były licz­nymi py­ta­niami i dys­kusją. Po za­koń­czeniu forum, de­le­gacja bie­gaczy zło­żyła wią­zanki kwiatów, pod po­mni­kiem Ra­dom­skiego Czerwca 76.

[Gal­lery not found]

Może Ci się również spodoba