Biegacze oddali cześć radomskim robotnikom

Już w nie­dzielę, o godz. 10, uczest­nicy Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca 76 wy­ruszą na trasę. W so­botę, de­lacja bie­gaczy i Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!” zło­żyli kwiaty przed po­mni­kiem Ra­dom­skiego Czerwca 76.

W de­le­gacji, która zło­żyła kwiaty zna­leźli się uczest­nicy Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca 76, Do­rota Gruca, wie­lo­krotna mi­strzyni Polski w bie­gach dłu­go­dy­stan­so­wych oraz Yared She­gumo mistrz Polski w ma­ra­tonie. Nie za­brakło przed­sta­wi­cieli Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!”, Ta­de­usza Kraski, pre­zesa i Win­cen­tego Kor­czaka, wi­ce­pre­zesa oraz Ar­tura Bła­siń­skiego, re­pre­zen­tu­ją­cego klub lek­ko­atle­tyczny ZTE Radom.

Trasa nie­dziel­nego pół­ma­ra­tonu pro­wadzi w po­bliżu po­mnika Ra­dom­skiego Czerwca 76. Dłu­go­dy­stan­sowcy prze­biegną w jego po­bliżu dwu­krotnie. Gdy będą prze­biegać po raz drugi (na 15 ki­lo­me­trze), ro­ze­grają lotny fi­nisz o pu­char Prze­wod­ni­czą­cego Za­rządu re­gionu NSZZ „So­li­dar­ność” Ziemia Ra­domska. Star pół­ma­ra­tonu za­pla­no­wano o godz. 10, na ulicy Na­ru­to­wicza. Trasa pro­wa­dzić bę­dzie uli­cami Pod­walną, Wa­łową, Mal­czew­skiego, War­szawską, Pu­ła­skiego, Chro­brego, Pi­lec­kiego, Kelles-​Krauza, 25 Czerwca, Że­rom­skiego, Lu­belską, Cho­rzowską, Po­ranną, Lu­belską, Że­rom­skiego, Nie­dział­kow­skiego, Kelles-​Krauza, Ku­so­ciń­skiego, War­szawską, Mal­czew­skiego, Wa­łową, Pod­walną, Na­ru­to­wicza, Se­dlaka, Mło­dzia­nowską, Cha­łu­biń­skiego, Plan­tami na sta­dion, gdzie znaj­dować bę­dzie się meta biegu.

Może Ci się również spodoba