Półmaroton wystartował!

Prawie 900 bie­gaczy, wy­star­to­wało w nowej ra­dom­skiej im­prezie bie­gowej, która od razu zy­skała dużą sym­patię i za­in­te­re­so­wanie tak za­wod­ników, jak ki­biców. Po­goda nie po­krzy­żo­wała planów, choć wiele wska­zy­wało na to, że to ona może roz­dawać tego dnia karty. Mimo prze­ciw­ności losu, po nieco opóź­nionym starcie, dobre roz­po­częcie im­prezy udało się zna­ko­micie. Wkrótce za­mie­ścimy więcej zdjęć, na po­czątku, chro­no­lo­gicznie, po prostu START! Za­pra­szamy do oglądania![Gallery not found]

Przed­sta­wiamy bardzo in­te­re­su­jące zdjęcia, wy­ko­nane przy po­mocy zwyżki — plat­formy na której stał fo­to­graf, sta­ra­jacy się uchwycić dużą liczbę uczest­ników, dzięki innej niż zwykle per­spek­tywie. Za­pra­szamy do oglądania![Gallery not found]

Może Ci się również spodoba