Kenijczyk wygrał radomski półmaraton

Ke­nij­czyk Kemboi Henry z czasem 1 go­dzina 4 mi­nuty i 29 se­kund wy­grał pierwszy Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca 76. Na ulice miasta wy­biegło ponad 850 osób, aby wal­czyć o jak naj­lepszy czas, ale także po to, aby uczcić pa­mięć ra­dom­skich ro­bot­ników, którzy 37 lat temu wy­szli na ulice, aby za­pro­te­stować prze­ciwko pod­wyżkom cen żywności.

Po­goda nie była sprzy­mie­rzeńcem or­ga­ni­za­torów. Naj­większa bie­gowa im­preza w Ra­domiu, przy­go­to­wy­wana od kilku mie­sięcy roz­po­częła się z go­dzinnym opóź­nie­niem, spo­wo­do­wanym po­ranną na­wał­nicą. Ob­fite opady deszczu w kilku miej­scach za­lały trasę, a przede wszystkim unie­moż­li­wiały od­po­wiednie za­bez­pie­czenie trasy. Wo­lon­ta­riusze od­po­wie­dzialni za od­po­wiednie ozna­ko­wanie trasy sta­nęli na wy­so­kości za­dania. Zdo­łali na czas przy­go­tować trasę dla ponad 850 uczest­ników półmaratonu.

Półmaraton Radom - Charytatywna MilaZanim bie­gacze wy­ru­szyli na trasę li­czącą 21 km i 97,5 metra, na sta­dionie przy ul. Na­ru­to­wicza ro­ze­grano Cha­ry­ta­tywną Milę, jeden z biegów to­wa­rzy­szą­cych. Wy­star­to­wało w nim 50 osób, w tym jeden z głów­nych spon­sorów, Sta­ni­sław Ber­nady z firmy Trend Glass. Dy­stans 1609 me­trów naj­szyb­ciej po­konał Ma­teusz No­wacki z Oławy. Drugie miejsce wy­wal­czył Nor­bert Łojek ze Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!”, a trzecie Ma­ciej Bujak z Lu­blina. Cał­ko­wity wpływ z wpi­so­wego prze­zna­czono na rzecz Sto­wa­rzy­szenia Ojca Pio, które zbiera pie­niądze na bu­dowę ho­spi­cjum koło Iłży.

Półmaraton Radom - ulica Narutowicza STARTPo za­koń­czeniu cha­ry­ta­tyw­nego biegu, licznie zgro­ma­dzeni ki­bice prze­szli ze sta­dionu na ulicę Na­ru­to­wicza, w miejsce startu pół­ma­ra­tonu. Bie­gacze pierwsze kil­kaset me­trów po­ko­nali mi­jając szpaler wi­dzów, ży­wio­łowo do­pin­gu­ją­cych bie­gaczy. Do­ping to­wa­rzy­szył uczest­nikom zmagań na niemal całej trasie. Ra­do­mianie za­cho­wali się fan­ta­stycznie. Sym­patię wzbu­dzały dzie­ciaki z kilku szkół pod­sta­wo­wych, między in­nymi nr 1, 4, 6, 31, 34, z Ma­łę­czyna i Ce­rekwi ro­biące sporo ha­łasu. Ale praw­dziwym „prze­bojem” oka­zali się bęb­niarze. Mia­rowe rytmy po­ma­gały zwłaszcza na fi­niszu, na bieżni stadionu.

Półmaraton Radom - Bębniarze na stadionie Mosir - drummers RadomUczen­nice klasy siat­kar­skiej Pu­blicz­nego Gim­na­zjum nr 13, stu­denci Uni­wer­sy­tetu Technologiczno-​Humanistycznego, sprawnie ob­słu­gi­wali punkty ży­wie­niowe. Wśród studentów-​wolontariuszy nie za­brakło zna­nych mło­dych spor­towców. Jednym z nich był Bar­tło­miej Grzechnik, siat­karz Czar­nych Radom i re­pre­zen­tacji Polski ju­niorów. Nad bez­pie­czeń­stwem bie­gaczy i ki­biców czu­wali ra­domscy po­li­cjanci, straż­nicy miejscy oraz uczniowie klas mun­du­ro­wych z Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­cego im. Sta­ni­sława Sta­szica oraz z Chwałowic.

Półmaraton Radom - ulice podbiegi trasaSama trasa oka­zała się dość trudna. Nie­wiele osób spo­dzie­wało się, że w Ra­domiu, mogą znaj­dować się tak długie pod­biegi. Sam Yared She­gumo, mistrz Polski w ma­ra­tonie przy­znał, że trasa w Ra­domiu dała mu mocno w kość. She­gumo zajął osta­tecznie 5. miejsce z czasem 1 godz. 5 min. i 50 sek. i był naj­szyb­szym z Po­laków. Zwy­cięzcą pierw­szego Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca 76 zo­stał Ke­nij­czyk Kemboi Henry (1:04.29). Wśród ko­biet wy­grała Ukra­inka Te­tiana Wer­nygor (1:14.52). Naj­szybszy z Ra­do­mian, Paweł Ka­mu­siński po­prawił re­kord ży­ciowy o ponad 3 mi­nuty i fi­ni­szował na 17. miejscu (1:18.30). Naj­lepszą za­wod­niczką z Ra­domia zo­stała Ka­ro­lina Waśniewska.

W ra­mach pół­ma­ra­tonu ro­ze­grano nie­ofi­cjalne mi­strzo­stwa Polski w biegu z wóz­kiem. Wy­grał An­drzej Igna­to­wicz z War­szawy z czasem 1 godz. 29 min. i 29 sek., ale naj­większe za­in­te­re­so­wanie wzbu­dzała Ame­ry­kanka, Ma­lvina Foss, bie­gnąca z „po­dwójnym” wóz­kiem, bo­wiem jest mamą bliźniaków.

Na mecie, na każ­dego z za­wod­ników, którzy koń­czyli bieg czekał pa­miąt­kowy medal, na­poje i po­siłek. Naj­lepsi ode­brali pu­chary i nagrody.

Uczest­nicy chwa­lili im­prezę, po­dobnie jak ki­bice. Bieg zgodnie z za­my­słem był wspólną im­prezą wszyst­kich miesz­kańców miasta, w której każdy miał swój udział. Oka­zuje się, że spor­towy sposób uczczenia ro­bot­ni­czego pro­testu ma wielu zwolenników.

Wy­niki, bieg główny
1. Kemboi Henry (Kenia) 1:04.29,
2. Roman Ro­ma­nienko (Ukraina) 1:04.56,
3. Elisha Ki­pro­tich Sawe (Kenia) 1:05.06,
4. Mi­chalo Iweruk (Ukraina) 1:05.37,
5. Yared She­gumo (AZS AWF War­szawa) 1:05.50,
6. Igor Ole­fri­nenko (Ukraina) 1:06.28.
Ko­biety
1. Te­tiana Wer­nygor (Ukraina) 1:14.52,
2. Da­niella Cirlan (Ru­munia) 1:16.11,
3. Do­rota Gruca (Agros Za­mość) 1:17.08,
4. Chri­stine Chep­kemei (Kenia) 1:17.56,
5. Anna Peczko (Ukraina) 1:21.38,
6. Mo­nika Kacz­marek (Łódź) 1:26.29.
Mi­strzo­stwa w biegu z wóz­kiem
1. An­drzej Igna­to­wicz (War­szawa) 1:29.29,
2. Ma­riusz Po­żoga (Otwock) 1:34.43,
3. Łu­kasz Wi­ta­nowski (War­szawa) 1:40.38,
4. To­masz Drąż­kowski (War­szawa) 1:41.39,
5. Paweł Jach (Wro­cław) 1:42.53,
6. An­drzej Kor­kosz (Bliżne) 1:45.23.

Może Ci się również spodoba