Dziękujemy wszystkim za pomoc!

Drodzy ra­do­mianie!

Na­szym za­miarem było zor­ga­ni­zo­wanie biegu, któ­rego współ­or­ga­ni­za­torem po­czuje się każdy ra­do­mianin. Chcie­liśmy, aby dzień, w którym bę­dzie roz­gry­wany Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca 76, był świętem na­szego miasta i ra­do­snym spo­sobem na uczczenie rocz­nicy wy­da­rzeń, za które przez lata ka­zano się nam wsty­dzić. To, jak licznie ra­do­mianie uczest­ni­czyli w biegu, za­równo w roli jego uczest­ników, wo­lon­ta­riuszy i ki­biców po­zwala stwier­dzić, że jako go­spo­darze spi­sa­liśmy się „na medal”. Każ­demu, kto do­łożył nawet naj­mniejszą ce­giełkę do wspól­nego dzieła, jakim był Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca 76 składam w imieniu or­ga­ni­za­torów ser­deczne po­dzię­ko­wania. Wierzę, że za rok, wspólnie przy­go­tu­jemy jeszcze lepszą im­prezę, w której bę­dzie chciał uczest­ni­czyć każdy bie­gacz, a przez ko­lejne lata bę­dziemy dumni, że w 1976 roku ra­do­mianie wy­grali po­tyczkę z wła­dzami, zmu­szając je swoją po­stawą do zmiany de­cyzji i bę­dziemy tę dumę i ra­dość ma­ni­fe­stować na trasie biegu.

Dzię­kuję wszystkim za pomoc w or­ga­ni­zacji Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca 76, a w szcze­gól­ności Gminie Miasta Ra­domia za fi­nan­sowe wsparcie. Spon­sorom stra­te­gicznym, firmom Trend Glass Sp. z o.o. oraz Mon­delez Polska S.A. — cu­kierki Halls.

In­sty­tu­cjom współ­pra­cu­jącym: MZDiK Radom, MOSiR Radom, NSZZ „So­li­dar­ność” Ziemia Ra­domska, IPN, Straż Miejska, Ko­menda Miejska Pań­stwowej Straży Po­żarnej, Ko­menda Miejska Po­licji, UKS Technik Radom.

Spon­sorom Fit­ness Park Radom Sp.J., PBM „Tusk De­ve­lop­ment” sp. z o.o., Auto-​Gaz Cen­trum, PPHU Cen­tro­budex, AC Cortes Sp.J., Spół­dzielnia Miesz­ka­niowa „Po­łu­dnie”, PPUH „Che­mo­re­mont” Sp. z o.o.,

Part­nerom – UT-​H im. K. Pu­ła­skiego w Ra­domiu, XI L.O im. S. Sta­szica w Ra­domiu, CKZ i U Chwa­ło­wice, Kan­ce­laria Spor­towa Sta­szewscy, J.W.4938, Al­fapol, Radpec S.A. Radom, Zbyszko Com­pany Sp. z o.o. ‚ To­mato Pizza, BGŻ S.A., Adam­czyk Folie, Open Fi­nance S.A., Sto­wa­rzy­szenie im. O.Pio w Ra­domiu, Związek Strze­lecki Od­dział Radom.

Pa­tronom me­dialnym – Portal Ma​ra​to​ny​Pol​skie​.pl, Portal Spor​tRadom​.pl, Portal Ra​dom​Sport​.pl, Echo Dnia, Ga­zeta Wy­borcza, TV Dami, Radio Plus, Radio Eska, Radio Re­kord, Teraz Radom.

Wo­lon­ta­riu­szom ze szkół pod­sta­wo­wych nr 1, 4, 6, 21, 31, 34, w Ma­łę­czynie, Ce­rekwi oraz PG nr 13 w Radomiu.

W imieniu organizatorów

Ta­deusz Kraska

Prezes Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!”

Może Ci się również spodoba