Czek od biegaczy

Ja­dwiga Panek-​Lenartowicz ode­brała od An­drzeja Kosz­tow­niaka, pre­zy­denta Ra­domia i Ta­de­usza Kraski, pre­zesa Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!” czek z wpływu wpi­so­wego do Cha­ry­ta­tywnej Mili, biegu to­wa­rzy­szą­cego Pół­ma­ra­to­nowi Ra­dom­skiego Czerwca 76

Czek od biegaczy

Uczest­nicy Cha­ry­ta­tywnej Mili po­mogli Sto­wa­rzy­szeniu Ojca Pio

Or­ga­ni­za­torzy i władze miasta spo­tkali się z in­sty­tu­cjami, które po­ma­gały w przy­go­to­waniu i prze­pro­wa­dzeniu Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca 76. Ta­deusz Kraska, prezes Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!” oraz An­drzej Kosz­tow­niak, pre­zy­dent Ra­domia, wrę­czyli po­dzię­ko­wania wszystkim, którzy po­mogli przy or­ga­ni­zacji. Sto­wa­rzy­szenie im. Ojca Pio otrzy­mało na­to­miast czek.

Przed­sta­wi­ciele wszyst­kich in­sty­tucji po­ma­ga­ją­cych w ro­ze­graniu biegu oraz spon­sorzy, za­pro­szeni zo­stali przez An­drzeja Kosz­tow­niaka, pre­zy­denta Ra­domia na spo­tkanie pod­su­mo­wu­jące bieg.

- Oka­zało się, że Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca 76 był fajną, miejską im­prezą – sko­men­tował Kosz­tow­niak. – Dzię­kuję za im­prezę, która mogła przy­po­mnieć o istot­nych dla nas, ale także dla ca­łego kraju ro­bot­ni­czych pro­te­stach z 1976 roku.

Oprócz po­dzię­kowań, dla wszyst­kich za­an­ga­żo­wa­nych w przy­go­to­wania, na spo­tkanie za­pro­szono Ja­dwigę Panek-​Lenartowicz, sze­fową Sto­wa­rzy­szenia im. Ojca Pio. Jeden z to­wa­rzy­szą­cych pół­ma­ra­to­nowi biegów, Cha­ry­ta­tywna Mila ro­ze­grano w kon­kretnym celu. Aby pomóc sto­wa­rzy­szeniu, które chce w Bła­zi­nach koło Iłży wy­bu­dować ho­spi­cjum. Uczest­nicy biegu ze­brali na ten cel 1570 zł. W czasie pod­su­mo­wania uro­czy­ście prze­ka­zano sym­bo­liczny czek. Kwota trafi na konto stowarzyszenia.

Źródło „Echo Dnia”

Może Ci się również spodoba