Informacje (archiwalne 2013)

START PÓŁ­MA­RA­TONU:
godz. 10.00
ul. Na­ru­to­wicza 9
obok hali spor­towej MOSiR

META:
meta wszyst­kich biegów sta­dionie MOSiR

ZGŁO­SZENIA:
elek­tro­niczne (do 16.06.2013 r.): www​.ma​ra​to​ny​pol​skie​.pl ; www​.da​ta​sport​.pl ; www​.po​lma​ra​ton​radom​.pl
biuro za­wodów: w dniach 22 i 23.06.2013 r.

OD­BIÓR PA­KIETÓW STAR­TO­WYCH:
biuro za­wodów w hali spor­towej MOSiR przy ul. Na­ru­to­wicza 9
so­bota 22.06.2013 r., godz. 16.0020.00
nie­dziela 23.06.2013 r., godz. 7.009.30

BIEGI TO­WA­RZY­SZĄCE:
Cha­ry­ta­tywna Mila:
start godz. 9.15, ul. Na­ru­to­wicza, meta – sta­dion MOSiR
Biegi dzieci i mło­dzieży Halls:
10.1011.00, sta­dion MOSiR
Mi­strzowska Mila
start godz. 13.05, sta­dion MOSiR

Może Ci się również spodoba