Regulamin 2013

I Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca ‘76
REGULAMIN
OR­GA­NI­ZA­TORZY:
Pre­zy­dent Miasta Ra­domia ; Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!”
Im­preza re­ali­zo­wana przy po­mocy fi­nan­sowej Gminy Miasta Radomia.
I. CEL
– Po­pu­la­ry­zacja bie­gania jako naj­prost­szej formy ruchu
– Upa­mięt­nienie ra­dom­skich wy­da­rzeń „ Czerwca ‘76
– Pro­mocja miasta Radomia
II. TERMIN I MIEJSCE
23 czerwca 2013r. Start biegu głów­nego — godz. 1000
– sta­dion MOSiR Radom ul. Na­ru­to­wicza 9, ulice miasta (zgodnie z zał. mapką prze­biegu trasy)
III. DY­STANS
– Bieg główny – pół­ma­raton, trasa po­siada atest PZLA
– Biegi to­wa­rzy­szące – biegi dzieci i mło­dzieży Halls, 100 ÷ 1500m
– mila cha­ry­ta­tywna
– mila mi­strzowska Fit­ness Park
IV. IN­FOR­MACJE, ZGŁO­SZENIA I KONTAKT
– In­for­macje – www​.po​lma​ra​ton​radom​.pl ; www​.radom​.pl
– Zgło­szenia:
– elek­tro­niczne: bieg główny, cha­ry­ta­tywna mila www​.ma​ra​to​ny​pol​skie​.pl; www​.da​ta​sport​.pl; www​.po​lma​ra​ton​radom​.pl;-do 16.06.2013r.
biuro za­wodów: bieg główny, cha­ry­ta­tywna mila, biegi dzieci i mło­dzieży Halls — w dniach 22 i 23.06.2013r.
– Kon­takt – tel./fax – 048 333 07 22 ; 504 574 021 ; 509 019 811
maratonczyk49​@​wp.​pl ; www​.po​lma​ra​ton​radom​.pl
V. TRASA BIEGU
1.Bieg główny – I Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca ‘76
– start – ul. Na­ru­to­wicza, ulice miasta Ra­domia
– meta – sta­dion MOSiR im. J.Piłsudskiego
– trasa po­siada atest PZLA, ozna­ko­wanie pio­nowe i po­ziome – każdy ki­lo­metr, punkty od­żywcze – 5; 10; 15; 20 km ; punkty od­świe­żania, sa­ni­ta­riaty, pomoc me­dyczna – 7,5 ; 12,5 ; 17,5 km
– „lotny fi­nisz” — po­mnik ra­dom­skiego czerwca ’76 skrzyż. ul. 25 Czerwca /​Żeromskiego (ok. 15,5 km trasy)
2.Charytatywna Mila – start – ul. Na­ru­to­wicza, meta – sta­dion MOSiR
3.Biegi dzieci i mło­dzieży Halls – sta­dion MOSiR
4.Mistrzowska Mila Fit­ness Park – sta­dion MOSiR
VI. PRO­GRAM ZAWODÓW
So­bota 22.06.2013r. godz. 1600 ÷ 2000 re­je­stracja i we­ry­fi­kacja za­wod­ników w biurze za­wodów ( hala spor­towa MOSiR ul. Na­ru­to­wicza 9)
godz. 18. 0020. 00 – wie­czór bie­gacza — spo­tkanie z le­ka­rzem, fi­zjo­te­ra­peutą, tre­nerem, die­te­ty­kiem, so­cjo­lo­giem sportu ( sala kon­fe­ren­cyjna MOSiR ul. Na­ru­to­wicza 9)
Nie­dziela 23.06.2013r. godz. 700 – otwarcie biura za­wodów (hala spor­towa MOSiR)
godz. 900 – za­mknięcie listy star­tu­ją­cych w „Cha­ry­ta­tywnej Mili”
godz. 915 – start biegu „Cha­ry­ta­tywna Mila”
godz. 930 – za­mknięcie list star­tu­ją­cych – w biegu głównym, bie­gach dzieci i mło­dzieży Halls
godz.1000 – start „I Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca ‘76
godz.10101100 – biegi dzieci i mło­dzieży Halls
godz.12301250 – de­ko­racja zwy­cięzców w bie­gach dzieci i mło­dzieży Halls
godz.1305 – start biegu „Mi­strzowska Mila Fit­ness Park”
godz.13151400 – de­ko­racja zwy­cięzców – „Cha­ry­ta­tywna Mila”, „Mi­strzowska Mila Fit­ness Park”,
„I Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca ‘76
Uwaga: limit czasu dla biegu głów­nego wy­nosi 3h.
VII. KLA­SY­FI­KACJE I NAGRODY
1. I Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca ‘76
Kla­sy­fi­kacje:
– kat. ge­ne­ralna ko­biet i męż­czyzn
– kat. męż­czyzn: M18(16-19lat), M20(20-29lat), M30(30-39lat), M40(40-49lat), M50(50-59lat), M60(60-69lat), M70(70lat i po­wyżej)
– kat. ko­biet: K18 (16-​19lat), K20 (20-​29lat), K30 (30-​39lat), K40 (40-​49lat), K50 (50-​59lat), K60 (60-​69lat), K70 (70lat i po­wyżej)
– kat. naj­lepszy ra­do­mianin, ko­biet i męż­czyzn
– kat. naj­lepszy z po­wiatu ra­dom­skiego, ko­biet i męż­czyzn
– kat. mega ze­spół, de­cy­duje liczba skla­sy­fi­ko­wa­nych za­wod­ników (łącznie ko­biet i męż­czyzn) zgło­szo­nych z tą samą nazwą (klub, branża, uczelnia, firma…), z kla­sy­fi­kacji wy­łą­czeni są za­wod­nicy org. im­prezy (Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!” i UKS Technik)
– kat. mi­strzo­stwa Polski w biegu z wóz­kiem, ko­biet i męż­czyzn
– „lotny fi­nisz”
Kla­sy­fi­kacja do­dat­kowa: Liga „Fe­stiwal Biegów”. Kla­sy­fi­kacja obej­muje za­wod­ników, którzy za­re­je­strują się na stronie www​.fe​sti​wal​bie​gowy​.pl w za­kładce Fe­stiwal Biegów.
Na­grody:
Zdo­bywcy pierw­szych 6-​ciu miejsc w ka­te­go­riach ge­ne­ral­nych, oraz pierw­szych 3-​ch miejsc w po­zo­sta­łych ka­te­go­riach (bez kla­sy­fi­kacji do­dat­kowej) — otrzy­mują pu­chary.
„Lotny fi­nisz” – 1 miejsca w kat. gen. ko­biet i męż­czyzn – pu­chary Prze­wod­ni­czą­cego NSZZ „So­li­dar­ność” Ziemi Ra­dom­skiej
Na­grody fi­nan­sowe – kat. gen. ko­biet i męż­czyzn – miejsca 16 od­po­wiednio – 2500;1500;1000;650;500;350
– kat. wie­kowe ko­biet i męż­czyzn – miejsca 13 od­po­wiednio – 200;150;100 zł.
Za­wod­nicy na­gro­dzeni w kat. ge­ne­ral­nych, nie są brani pod uwagę przy na­gro­dach w kat. wie­ko­wych.
Na­grody rze­czowe – miejsca 13 w kat. biegu z wóz­kiem ko­biet i męż­czyzn.
Me­dale pa­miąt­kowe – wszyscy którzy ukończą bieg. Oko­licz­no­ściowe pa­kiety star­towe.
Or­ga­ni­zator nie gwa­ran­tuje otrzy­mania peł­nego pa­kietu star­to­wego dla osób do­ko­nu­ją­cych opłaty star­towej w dniach 22 i 23.06.2013r.
2. „Cha­ry­ta­tywna Mila”: do­chód z biegu prze­ka­zu­jemy Sto­wa­rzy­szeniu im. O. Pio w Ra­domiu
Kla­sy­fi­kacja – kat. ge­ne­ralna ko­biet i męż­czyzn
– naj­młodszy i naj­starszy uczestnik
Na­grody: – kat. gen. ko­biet i męż­czyzn – pu­chary za miejsca 1 ÷ 3
– naj­młodszy i naj­starszy uczestnik biegu – pu­chary
– ko­szulki oko­licz­no­ściowe, medale

3. Biegi dzieci i mło­dzieży Halls:
Kla­sy­fi­kacja – przed­szko­laki
szkoły pod­sta­wowe klasa I÷II – dziew­częta i chłopcy
szkoły pod­sta­wowe klasa III÷IV – dziew­częta i chłopcy
szkoły pod­sta­wowe klasa V÷VI – dziew­częta i chłopcy
szkoły gim­na­zjalne – dziew­częta i chłopcy
szkoły po­nad­gim­na­zjalne – dziew­częta i chłopcy
Na­grody – pu­chary, na­grody rze­czowe za miejsca I÷III we wszyst­kich kat.
– me­dale, ko­szulki oko­licz­no­ściowe, słodycze
4. „Mi­strzowska Mila Fit­ness Park”:
Kla­sy­fi­kacja – kat. ge­ne­ralna męż­czyzn
Na­grody – I ÷ III miejsce – pu­chary, na­grody fi­nan­sowe – od­po­wiednio – 1000; 700 ; 300 zł.
IV ÷ VI miejsce – na­grody rzeczowe
VIII. UCZEST­NICTWO
Do startu w pół­ma­ra­tonie do­pusz­czeni zo­staną za­wod­nicy którzy ukoń­czyli 16-​ty rok życia, po­sia­dają ak­tu­alne ba­dania le­kar­skie lub po pod­pi­saniu oświad­czenia o stanie zdrowia.
W biegu z wóz­kami star­tują matka lub oj­ciec dziecka.
W biegu „Mi­strzowska Mila Fit­ness Park” wy­star­tuje czo­łówka pol­skich bie­gaczy za­pro­szona do udziału przez or­ga­ni­za­tora.
Za­wod­nicy nie­peł­no­letni muszą po­siadać pi­semną zgodę ro­dziców na uczest­nictwo w biegu.
IX. OPŁATY STARTOWE
1.I Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca ‘76
Przelew – 1. termin – 30 zł wpłata do 10.05.2013r.
2. termin – 45 zł wpłata do 16.06.2013r.
go­tówka – 60 zł – wpłata w biurze za­wodów
Po­sia­dacze „Karty Bie­gacza” kla­sy­fi­ko­wani w Lidze „Fe­stiwal Biegów” do­ko­nu­jący opłaty prze­lewem ( na prze­lewie na­leży podać na­zwisko i imię, oraz numer karty) – wpłata w 1. ter­minie – 25 zł, wpłata w 2. ter­minie – 40 zł, wpłata go­tów­kowa – 60 zł.
2.”Charytatywna Mila”.
Przelew – 30 zł wpłata do 16.06.2013r.
Go­tówka – 50 zł wpłata w biurze za­wodów
Dzieci i mło­dzież < 18 lat – opłata star­towa 15 zł — przelew do 16.06.2013r. lub go­tówka w biurze zawodów
3.Biegi dzieci i mło­dzieży Halls.
Biegi bez opłaty startowej
4.„Mistrzowska Mila Fit­ness Park”
Bieg bez opłaty startowej
Opłatę prze­lewem na­leży wpłacać na konto: Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!” – ul. Vietha 90 ; 26600 Radom
nr konta: 46 2030 0045 1110 0000 0235 7250 – ty­tułem – opłata star­towa : półmaraton/​bieg cha­ry­ta­tywny, na­zwisko i imię zawodnika.
X. WY­ŻY­WIENIE I NOCLEGI
- Or­ga­ni­zator za­pewnia po­siłek po biegu.
– Na trasie biegu usta­wione będą stoły z na­po­jami zim­nymi (woda, napój izo­to­niczny), od­żyw­kami wła­snymi (ozna­ko­wane i do­star­czone do biura za­wodów do godz. 9.30) oraz punkty od­świe­żania z wodą i gąb­kami.
– Or­ga­ni­zator za­pewnia bez­płatny nocleg na hali spor­towej MOSiR przy ul. Na­ru­to­wicza 9 (własny śpiwór i materac).
XI. PO­STA­NO­WIENIA KOŃCOWE

- Or­ga­ni­za­torzy nie od­po­wia­dają za rzeczy za­gu­bione a nie od­dane do de­po­zytu.
– Uczest­nicy biegów biorą udział w za­wo­dach na własną od­po­wie­dzial­ność i wska­zane jest ubez­pie­czenie na własny koszt od na­stępstw nie­szczę­śli­wych wy­padków.
– Po­branie nu­meru star­to­wego przez za­wod­nika jest rów­no­znaczne z ak­cep­tacją re­gu­la­minu któ­rego osta­teczna in­ter­pre­tacja na­leży do organizatora.

WSPÓŁ­PRACA – MZDiK Radom, MOSiR Radom, NSZZ „So­li­dar­ność” Ziemia Ra­domska, IPN, Straż Miejska, Ko­menda Miejska Pań­stwowej Straży Po­żarnej, Ko­menda Miejska Po­licji, UKS „Technik”,
SPON­SORZY STRA­TE­GICZNI – “Trend Glass” Sp. z o.o., Halls,
SPON­SORZY – Fit­ness Park Radom Sp.J., PBM „Tusk De­ve­lop­ment” sp. z o.o., Auto-​Gaz Cen­trum, PPHU Cen­tro­budex, AC Cortes Sp.J., Spół­dzielnia Miesz­ka­niowa „Po­łu­dnie”, PPUH „Che­mo­re­mont” Sp. z o.o.,
PART­NERZYUT-​H im. K.Pułaskiego w Ra­domiu, ZDZ w Ra­domiu, XI L.O im. S.Staszica w Ra­domiu, CKZ i U Chwa­ło­wice, Kan­ce­laria Spor­towa Sta­szewscy, J.W.4938, Al­fapol, Radpec S.A. Radom, Zbyszko Com­pany Sp. z o.o., Coca-​Cola HBC Polska Sp. z o.o., To­mato Pizza, BGŻ S.A., Adam­czyk Folie, Open Fi­nance S.A., Sto­wa­rzy­szenie im.O.Pio w Ra­domiu, Związek Strze­lecki Od­dział Radom,
PA­TRONAT ME­DIALNY – Portal Ma​ra​to​ny​Pol​skie​.pl, Portal Spor​tRadom​.pl, Portal Ra​dom​Sport​.pl, Echo Dnia, Ga­zeta Wy­borcza, TV Dami, Radio Plus, Radio Eska, Radio Re­kord, Teraz Radom,

Może Ci się również spodoba