Witamy na stronie Półmaratonu Radomskiego Czerwca 76

37 lat temu, 25 czerwca 1976 r. na ulice Ra­domia wy­szło ponad 20 ty­sięcy ro­bot­ników, by za­pro­te­stować prze­ciwko dra­stycznym i ruj­nu­jącym ich do­mowe bu­dżety pod­wyżkom cen żyw­ności. Ro­bot­niczy bunt, choć roz­pę­dzony przez mi­licję, zmusił jednak władze do wy­co­fania się z pod­wyżek i — co równie ważne — do­pro­wa­dził do po­wstania sze­regu ugru­powań opo­zy­cyj­nych, które pro­te­sto­wały prze­ciwko bru­talnym re­pre­sjom, jakie spo­tkały uczest­ników ma­ni­fe­stacji. W ten sposób ra­domski Czer­wiec 1976 wpisał się na trwałe w naj­nowszą hi­storię Polski jako ko­lejny z „pol­skich mie­sięcy” i dziś już nikt nie ma wąt­pli­wości, że przy­bliżał Po­laków do od­zy­skania pełnej wol­ności i suwerenności.

Mamy na­dzieję, że Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca ’76 upa­miętni wy­da­rzenia, które miały wtedy miejsce i na trwale wpi­sały się w naj­nowszą hi­storię Polski.

Radom ma mocną po­zycję na bie­gowej mapie Polski. Każdy ak­tywny bie­gacz zna im­prezy o wie­lo­let­niej tra­dycji, takie jak Bieg o Pu­char Rek­tora, Ra­domski Ma­raton Trzeź­wości czy Bieg Ka­zików. Do ka­len­darza co­rocz­nych im­prez bie­go­wych chcemy wpro­wa­dzić pierwszy w Ra­domiu pół­ma­raton z in­te­re­su­jącą i pre­cy­zyjnie wy­zna­czoną trasą z ate­stem PZLA pro­wa­dzącą przez cen­trum miasta, w po­bliżu wielu cie­ka­wych za­bytków Ra­domia, a także miejsc, w któ­rych roz­gry­wały się czerw­cowe wy­da­rzenia. Jej koń­cowy od­cinek wie­dzie za­cie­nio­nymi alej­kami ra­dom­skich Plant, na metę usy­tu­owaną na no­wo­cze­snym sta­dionie lek­ko­atle­tycznym MOSiR.

Dą­żymy do tego, żeby im­preza or­ga­ni­zo­wana przez Urząd Miejski w Ra­domiu i nowo po­wstałe w 2012 roku Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!” speł­niła ocze­ki­wania uczest­ników. Chcemy, żeby wy­je­chali oni z Ra­domia bo­gatsi o zna­jo­mość naj­now­szej hi­storii na­szego miasta, po­znali jego naj­cie­kawsze miejsca, speł­nili własne ocze­ki­wania spor­towe, a ra­domski bieg wpi­sali na stałe w swoich ka­len­da­rzach star­to­wych. Je­steśmy prze­ko­nani, że wszyscy od­wie­dza­jący Radom wy­wiozą z na­szego miasta, jak naj­lepsze wra­żenia i ze­chcą po­wrócić na start ra­dom­skiego pół­ma­ra­tonu w przy­szłym roku.

Mamy także na­dzieję, że Ra­do­mianie będą ak­tyw­nymi uczest­ni­kami tego spor­to­wego święta. Po­wo­dzenie im­prezy za­leży rów­nież od Was.

Za­pra­szamy do współ­pracy i do zo­ba­czenia na starcie!
Do zo­ba­czenia 23 czerwca w Radomiu.

Ze spor­towym pozdrowieniem

An­drzej Kosz­tow­niak — Pre­zy­dent Miasta Ra­domia
Ta­deusz Kraska — Prezes Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!”

Może Ci się również spodoba