Historia

Ra­domski Czerwiec.

43 lata temu, 25 czerwca 1976 r. na ulice Ra­domia wy­szło ponad 20 ty­sięcy ro­bot­ników, by za­pro­te­stować prze­ciwko dra­stycznym i ruj­nu­jącym ich do­mowe bu­dżety pod­wyżkom cen żyw­ności. Ro­bot­niczy bunt, choć roz­pę­dzony przez mi­licję, zmusił jednak władze do wy­co­fania się z pod­wyżek i – co równie ważne – do­pro­wa­dził do po­wstania sze­regu ugru­powań opo­zy­cyj­nych, które pro­te­sto­wały prze­ciwko bru­talnym re­pre­sjom, jakie spo­tkały uczest­ników ma­ni­fe­stacji. W ten sposób ra­domski Czer­wiec 1976 wpisał się na trwałe w naj­nowszą hi­storię Polski jako ko­lejny z „pol­skich mie­sięcy” i dziś już nikt nie ma wąt­pli­wości, że przy­bliżał Po­laków do od­zy­skania pełnej wol­ności i suwerenności.

Wydarzenia radomskie - Czerwiec 1976 roku