Aktualności

Ak­tu­alne wiadomości

Kliknij ob­razek by rozwinąć

Zapisy

Za­pisy

Kwie­cień 4th, 2019

Za­chę­camy do wcze­śniej­szego za­pi­sania się na naszą im­prezę, dzięki czemu można nieco za­osz­czę­dzić, b[…]

Zawodnicy biegnący ulicą Zbrowskiego, później czołówka na Słowackiego
Wolontariusze Półmaratonu Radomskiego Czerwca | 24.06.2018
Zdjęcia autorstwa Wojciecha Ługowskiego — 6.Półmaraton Radomskiego Czerwca ’76 | 24-​06-​2018
DEKORACJE — 6.Półmaraton Radomskiego Czerwca ’76 | 24-​06-​2018
Meta Półmaratonu od czasu 2:00 do ostatniego zawodnika | 24-​06-​2018
Meta Półmaratonu od czasu 1:30 do 2:00 | 24-​06-​2018
DZIĘKUJEMY!

DZIĘ­KU­JEMY!

Czer­wiec 27th, 2018

6. Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca ’76 prze­szedł już do hi­storii. Po­zo­stały zdjęcia i wspo­mnienia. […]

Kenijczyk pierwszy

Ke­nij­czyk pierwszy

Czer­wiec 24th, 2018

Kyeva Co­smas Mu­tuku z Kenii z czasem 01:07:27 zwy­ciężył w VI Pół­ma­ra­tonie Ra­dom­skiego Czerwca 7[…]

Program zawodów

Pro­gram zawodów

Czer­wiec 24th, 2018

Przy­po­mi­namy pro­gram Nie­dziela 24.06.2018r. godz. 7.00 – otwarcie biura za­wodów — re­je­stracja i[…]

Dumne Warchoły

Dumne War­choły

Czer­wiec 23rd, 2018

Za­pra­szamy do obej­rzenia za­pisu fil­mo­wego z mety dzi­siej­szego Biegu Ra­dości — Dumne War­choły 2018. P[…]

Prezentacja medalu

Pre­zen­tacja medalu

Maj 21st, 2018

Taki oto piękny medal bę­dzie czekał na każ­dego, kto do­bie­gnie do mety na­szego Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skieg[…]

Zapisy ruszyły

Za­pisy ruszyły

Sty­czeń 23rd, 2018

Kilka dni temu uru­cho­mi­liśmy za­pisy na VI Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca ’76, który w tym ro[…]

Galerie foto

Ga­lerie foto

Li­piec 7th, 2017

Jeśli jeszcze nie za­uwa­ży­li­ście, in­for­mu­jemy, że w dziale ga­lerie zdjęć, znaj­dziecie więks[…]

Na mecie od czasu 2:39 do ostatniego zawodnika