XV RADOMSKI MARATON TRZEŹWOŚCI Jedlnia Letnisko 10.10.2020r.

Reportaż

W nie­dzielę 19 czerwca już po raz czwarty bie­gacze z całej Polski od­dali hołd bo­ha­terom Wy­da­rzeń Ra­dom­skich, które miały miejsce 40 lat temu. Tym razem nie trzeba było na całe szczę­ście wal­czyć z ORMO

Więcej galerii

Pre­zen­tu­jemy obie­cane ze­brane linki do ga­lerii z na­szego pół­ma­ra­tonu, opu­bli­ko­wane przez inne osoby. Tutaj ga­lerie zdjęć użyt­kow­nika HO BOXX na fa­ce­booku. Co cie­kawe piszą, że je­żeli je­ste­ście za­in­te­re­so­wani zdję­ciami z za­wodów w ory­gi­nalnym rozmiarze…

Wywiad po imprezie

Za­pra­szamy na wy­wiad z Ta­de­uszem Kraską, Pre­zesem Sto­wa­rzy­szenia Bie­giem Radom! or­ga­ni­za­tora 4.Półmaratonu Ra­dom­skiego Czerwca 76, udzie­lo­nego por­ta­lowi bie­go­wemu cza​sna​bie​ganie​.pl … http://​cza​sna​bie​ganie​.pl/​i​m​p​r​e​z​y​,​e​l​-​d​o​r​a​d​o​-​w​-​r​a​d​o​m​i​u​-​t​y​l​k​o​-​d​l​a​-​p​o​l​s​k​i​c​h​-​b​i​e​g​a​c​z​y​,​a​r​t​y​k​u​l​,​695246​,​1​,​12642​.html Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca ’76 stał się jednym z naj­le­piej płat­nych biegów – ale…

Galerie zdjęć

Jeśli szu­kacie zdjęć z na­szej im­prezy, pa­mię­tajcie, że nie są one pre­zen­to­wane na głównej stronie, tylko w dziale ZDJĘCIA oraz w dziale AK­TU­AL­NOŚCI gdzie suk­ce­sywnie po­ja­wiać się będą nowe, warto więc od czasu do…

Byliście Mega!

BY­LI­ŚCIE MEGA MEGA MEGA! Mimo tak nie­ła­twych wa­runków, da­li­ście świetnie radę! To Czerwca Pół­ma­raton jest, za parę dni pierwszy dzień lata, a jak lato, to musi być ciepło 😀 Ale co to dla nas…

Wyniki Live!

Warto już teraz, za­no­tować sobie, sko­piować, dodać do ulu­bio­nych 😉 link do wy­ników pu­bli­ko­wa­nych na żywo w trakcie na­szej im­prezy. Po­miar czasu za­pewnia znana bie­ga­czom, firma DA​TA​SPORT​.pl Po­niżej link bez­po­średnio do strony z naszymi…

Biuro Zawodów

Przy­po­mi­namy, że Biuro Za­wodów, czynne jest dziś od g.16.00. Za­chę­camy do od­bioru pa­kietów wła­śnie dzi­siaj, aby uniknąć ko­lejek w dniu ju­trzej­szym. Biuro mieści się na płycie bo­iska Hali Spor­towej Mosir, przy ul.Narutowicza 9. Udajemy…

Taka Nagroda!

O tym że warto uczest­ni­czyć w so­bot­nich bie­gach, mó­wi­liśmy już wiele razy.. Nie­zde­cy­do­wa­nych, prze­kona może widok jednej z wielu na­gród, jakie cze­kają na lo­sowo wy­ty­po­wa­nych uczest­ników 2,5KM Biegu — Dumne War­choły, któ­rego start zaplanowany…

Bębniarze na filmie

Skoro już mó­wimy o ra­dom­skich bęb­nia­rzach, przy­po­mnijmy sobie ma­te­riał fil­mowy, wy­emi­to­wany w lo­kal­nych te­le­wi­zyj­nych wia­do­mo­ściach, (w Te­le­dzien­niku Dami ) przed jedną z edycji. Nic nie stracił na ak­tu­al­ności, z bie­giem czasu my­ślimy że jest…

Radomscy bębniarze

Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca, do tej pory za­pisał się w pa­mięci uczest­ni­czą­cych w nim bie­gaczy, jako im­preza wzbu­dza­jąca za­in­te­re­so­wanie ki­biców, którzy żywo do­pin­gują za­wod­ników na trasie. Po­ma­gają w tym znacznie zor­ga­ni­zo­wane punkty ki­bi­co­wania, a także…

Atrakcje sobotnie

MOC ATRAKCJI DLA MA­ŁYCH I DU­ŻYCH, PRZY OKAZJI BIEGÓW DZIECI I BIEGU RA­DOŚCI — DUMNE WAR­CHOŁY JUŻ W SO­BOTĘ 18 CZERWCA OD G.16.00! WRAZ Z FIRMĄ KLAUN POLSKA, PRZY­GO­TO­WA­LIŚMY CAŁY SZEREG ATRAKCJI, KTÓ­RYCH WYKAZ

Opłać teraz!

3 DNI DO PÓŁ­MA­RA­TONU! (DO BIEGU GŁÓW­NEGO) A DO DUM­NYCH WAR­CHOŁÓW, EVENTU NA STA­DIONIE I BIEGÓW DZIECI, JUŻ TYLKO DWA! Przy­po­mi­namy, że dziś ostatni dzień na opła­cenie startu on­line! Jeśli je­steś już za­pi­sany, ale…

Aktualny plakat

Za­pra­szamy do za­po­znania się z ak­tu­alnym pla­katem 4.Półmaratonu Ra­dom­skiego Czerwca ’76, można też po­brać wersję pdf (format B2) lub jpg na dysk. Linki do po­brania po­niżej: PO­BIERZ PLAKAT (PDF) PO­BIERZ PLAKAT (JPG)

Najlepszy Radomianin

Miło nam po­in­for­mować, o przy­znaniu spe­cjalnej na­grody fi­nan­sowej, w ka­te­gorii „Naj­lepszy Ra­do­mianin, Naj­lepsza Ra­do­mianka” ufun­do­wanej przez Pre­zy­denta Miasta Ra­domia, w wy­so­kości 1000zł. W Ra­domiu na­grody za­wsze były dość wy­sokie, w wielu róż­nych ka­te­go­riach, tak…

Atrakcyjne nagrody

Czy wiecie, że nawet w so­botnim 2,5KM Biegu Ra­dości — Dumne War­choły, na naj­lep­szych na mecie cze­kają atrak­cyjne na­grody fi­nan­sowe? I to osobno dla Pań jak i Panów! 500,300 i 200zł od­po­wiednio za pierwsze…

Koszulka w pakiecie

Naj­wyższy czas zdra­dzić, jak będą wy­glą­dały ofi­cjalne ko­szulki na­szego Pół­ma­ra­tonu 🙂 W tym roku będą w ko­lorze białym z ak­centem, że jest to 40 rocz­nica Wy­da­rzeń Ra­dom­skiego Czerwca.. Jak wam się podobają? 😉 ……

Czerwiec pamiętamy..

Uczcij pa­mięć uczest­ników Wy­da­rzeń Czerw­co­wych 1976, uczest­ni­cząc w nie­zwy­kłym biegu! W so­botę 18 czerwca, na sta­dionie Mosir, przy ul.Narutowicza 9, od­bę­dzie się dwu i pół ki­lo­me­trowy, BIEG RA­DOŚCI — DUMNE WAR­CHOŁY. Udział każ­dego radomianina…

Festyn na stadionie

RO­DZINNY FE­STYN DLA DZIECI MŁO­DZIEŻY I DO­RO­SŁYCH W so­botę 18 czerwca od g.16.00 na sta­dionie Mosir, przy ul.Narutowicza 9. Oprócz biegów, mamy do­dat­kowe atrakcje dla dzieci i do­ro­słych. Po raz pierwszy o dobrą zabawę…

Spotkanie wolontariat

Po­dobnie jak w po­przed­nich la­tach, na kilka ty­godni przed im­prezą, spo­ty­kamy się z przed­sta­wi­cie­lami zor­ga­ni­zo­wa­nych grup wo­lon­ta­riatu, aby prze­kazać naj­świeższe usta­lenia na temat ich roli w na­szym przed­się­wzięciu. Tak aby wszystko było do­pięte na…

Dumne Warchoły

Przy­po­mi­namy, że w przed­dzień biegu głów­nego, już od g. 16.00 na sta­dionie Mosir bę­dzie bardzo cie­kawie, pro­fe­sjo­nalni ani­ma­torzy za­dbają że­byśmy się nie nu­dzili. Będą gry i za­bawy dla dzieci, ale do­rośli też znajdą coś…

Koszulka i medal

Z dumą 🙂 pre­zen­tu­jemy ofi­cjalną ko­szulkę z pa­kietu star­to­wego, oraz medal jaki otrzy­mają na mecie uczest­nicy so­bot­niego Biegu Ra­dości — „Dumne War­choły” Przy­po­mi­namy, że w przed­dzień biegu głów­nego, już od g. 16.00 na stadionie…

Dwadzieścia dwa dni!

ROZ­PO­CZY­NAMY FI­NA­ŁOWE OD­LI­CZANIE! TO JUŻ ZA 22 DNI! STAR­TU­JEMY JUŻ W SO­BOTĘ 18 CZERWCA! WIELE ATRAKCJI JUŻ TEGO DNIA — OD­BĘ­DZIE SIĘ BIEGDUMNE WAR­CHOŁY” I BIEGI DZIECI. PRO­WA­DZONY BĘ­DZIE PO­MIAR ELEK­TRO­NICZNY CZASU, NA

Chleb Marathon

Chleb Ma­ra­thon, czyli pie­czywo dla osób ak­tyw­nych, bę­dziecie mieli okazję prze­te­stować, spró­bować, w trakcie na­szej im­prezy. Po­le­camy! Chleb Ma­ra­thon: Do­ładuj swoje mię­śnie! Do­sko­nałym wy­borem dla spor­towców oraz osób o zwięk­szonym za­po­trze­bo­waniu ener­ge­tycznym jest Chleb…

Mistrzostwa Lekarzy

Przy­po­mi­namy, że w ra­mach Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca 76, już po raz trzeci od­będą się, MI­STRZO­STWA MA­ZOWSZA LE­KARZY W PÓŁ­MA­RA­TONIE. Warto zgłosić się jeśli kwa­li­fi­ku­jecie się. Szcze­góły w re­gu­la­minie. RE­GU­LAMIN RE­GU­LAMIN 3. MI­STRZOSTW MA­ZOWSZA LEKARZY

Biegi towarzyszące

ZA­PRA­SZAMY NA ZA­PISY DO BIEGÓW TO­WA­RZY­SZĄ­CYCH 4 PÓŁ­MA­RA­TONU RA­DOM­SKIEGOBIEG WAR­CHOŁÓW i BIEGI DZIECI — NO­WO­ŚCIĄ W BIE­ŻĄCYM ROKU JEST PO­MIAR ELEK­TRO­NICZNY WE WSZYST­KICH BIE­GACH, ŁĄCZNIE Z BIE­GAMI DZIECI! 4. Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca’76

Zostaliśmy wyróżnieni

Po wy­róż­nie­niach ze strony władz miej­skich za do­ko­nania 2015 roku, w trakcie Gali Mi­strzów Sportu Miasta Ra­domia, gdzie przy­po­mnijmy III Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca zo­stał wy­brany IM­PREZĄ ROKU, bardzo miło nam za­ko­mu­ni­kować o ko­lej­nych prestiżowych…

Ruszyły zapisy

Ru­szyły za­pisy do 4 Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca 76! Za­chę­camy do wcze­snego zgło­szenia się 🙂 Go­rąco za­chę­camy do wzięcia udziału w czwartej edycji ra­dom­skiego pół­ma­ra­tonu. Ta in­te­re­su­jąca im­preza, bieg jak to na­zy­wamy „z hi­storią w…