Więcej galerii

Pre­zen­tu­jemy obie­cane ze­brane linki do ga­lerii z na­szego pół­ma­ra­tonu, opu­bli­ko­wane przez inne osoby. Tutaj galerie…

Wywiad po imprezie

Za­pra­szamy na wy­wiad z Ta­de­uszem Kraską, Pre­zesem Sto­wa­rzy­szenia Bie­giem Radom! or­ga­ni­za­tora 4.Półmaratonu Ra­dom­skiego Czerwca 76,…

Galerie zdjęć

Jeśli szu­kacie zdjęć z na­szej im­prezy, pa­mię­tajcie, że nie są one pre­zen­to­wane na głównej stronie,…

Wyniki Live!

Warto już teraz, za­no­tować sobie, sko­piować, dodać do ulu­bio­nych 😉 link do wy­ników pu­bli­ko­wa­nych na…

Biuro Zawodów

Przy­po­mi­namy, że Biuro Za­wodów, czynne jest dziś od g.16.00. Za­chę­camy do od­bioru pa­kietów wła­śnie dzisiaj,…

Taka Nagroda!

O tym że warto uczest­ni­czyć w so­bot­nich bie­gach, mó­wi­liśmy już wiele razy.. Nie­zde­cy­do­wa­nych, prze­kona może…

Bębniarze na filmie

Skoro już mó­wimy o ra­dom­skich bęb­nia­rzach, przy­po­mnijmy sobie ma­te­riał fil­mowy, wy­emi­to­wany w lo­kal­nych te­le­wi­zyj­nych wiadomościach,…

Radomscy bębniarze

Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca, do tej pory za­pisał się w pa­mięci uczest­ni­czą­cych w nim bie­gaczy, jako…

Opłać teraz!

3 DNI DO PÓŁ­MA­RA­TONU! (DO BIEGU GŁÓW­NEGO) A DO DUM­NYCH WAR­CHOŁÓW, EVENTU NA STA­DIONIE I…

Aktualny plakat

Za­pra­szamy do za­po­znania się z ak­tu­alnym pla­katem 4.Półmaratonu Ra­dom­skiego Czerwca ’76, można też po­brać wersję…

Najlepszy Radomianin

Miło nam po­in­for­mować, o przy­znaniu spe­cjalnej na­grody fi­nan­sowej, w ka­te­gorii „Naj­lepszy Ra­do­mianin, Naj­lepsza Ra­do­mianka” ufundowanej…

Koszulka w pakiecie

Naj­wyższy czas zdra­dzić, jak będą wy­glą­dały ofi­cjalne ko­szulki na­szego Pół­ma­ra­tonu 🙂 W tym roku będą…

Czerwiec pamiętamy..

Uczcij pa­mięć uczest­ników Wy­da­rzeń Czerw­co­wych 1976, uczest­ni­cząc w nie­zwy­kłym biegu! W so­botę 18 czerwca, na…

Spotkanie wolontariat

Po­dobnie jak w po­przed­nich la­tach, na kilka ty­godni przed im­prezą, spo­ty­kamy się z przed­sta­wi­cie­lami zorganizowanych…

Koszulka i medal

Z dumą 🙂 pre­zen­tu­jemy ofi­cjalną ko­szulkę z pa­kietu star­to­wego, oraz medal jaki otrzy­mają na mecie…

Chleb Marathon

Chleb Ma­ra­thon, czyli pie­czywo dla osób ak­tyw­nych, bę­dziecie mieli okazję prze­te­stować, spró­bować, w trakcie naszej…

Mistrzostwa Lekarzy

Przy­po­mi­namy, że w ra­mach Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca 76, już po raz trzeci od­będą się, MISTRZOSTWA

Biegi towarzyszące

ZA­PRA­SZAMY NA ZA­PISY DO BIEGÓW TO­WA­RZY­SZĄ­CYCH 4 PÓŁ­MA­RA­TONU RA­DOM­SKIEGOBIEG WAR­CHOŁÓW i BIEGI DZIECI

Ruszyły zapisy

Ru­szyły za­pisy do 4 Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca 76! Za­chę­camy do wcze­snego zgło­szenia się 🙂 Gorąco…

Podziękowania

3.Półmaraton Ra­dom­skiego Czerwca’76 — Iza­bela Trza­skalska i wo­lon­ta­riusze — naj­lepsi w Ra­domiu! Śmiało mo­żemy powiedzieć,…