Aktualne

Pytania i odpowiedzi

Py­tacie o różne kwe­stie zwią­zane z 5. Pół­ma­ra­tonem Ra­dom­skiego Czerwca ’76. Przy­go­to­wa­liśmy dla Was dział…

Siedem dni!

Po­zo­stało jeszcze tylko 7 dni! i to nie­całe! 😉 Do­kładnie za ty­dzień o tej porze,…

Pozostałe koszulki

Po za­pre­zen­to­waniu ko­szulek oko­licz­no­ścio­wych biegu głów­nego i biegów dzieci, śpie­szymy by po­kazać te, które otrzymają…

Możesz nam pomóc

SPO­TKANIE OR­GA­NI­ZA­CYJNE PÓŁ­MA­RA­TONU! WTOREK 13 CZERWCA G.18.00 W PSP NR 1 przy ul.Odrodzenia 37 (tam…

Oficjalne koszulki

Naj­wyższy czas za­pre­zen­tować wszystkim za­in­te­re­so­wanym, jak będą wy­glą­dały ofi­cjalne ko­szulki V Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca ’76

Trochę historii

Cho­ciaż wy­da­wa­łoby się, że wszyscy wiemy czym był „Ra­domski Czer­wiec” oka­zuje się, że wciąż wielu,…

Mistrzostwa lekarzy

Już po raz czwarty mamy za­szczyt i przy­jem­ność za­prosić pań­stwa — bie­ga­ją­cych le­karzy na Mistrzostwa…

Kubek w pakiecie

Na pewno cze­kacie nie­cier­pliwie, na za­pre­zen­to­wanie, co za­wierać bę­dzie pa­kiet star­towy Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca 76

Prezentujemy medal

Miło jest nam za­pre­zen­tować Pań­stwu, medal 5 Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego czerwca ’76. W tej edycji dominuje…

Uruchomiliśmy zapisy

25 CZERWCA 2017 od­bę­dzie się V PÓŁ­MA­RATON RA­DOM­SKIEGO CZERWCA76. Wła­śnie uru­cho­mi­liśmy za­pisy! Go­rąco zachęcamy,…

Reportaż

W nie­dzielę 19 czerwca już po raz czwarty bie­gacze z całej Polski od­dali hołd bohaterom…

Więcej galerii

Pre­zen­tu­jemy obie­cane ze­brane linki do ga­lerii z na­szego pół­ma­ra­tonu, opu­bli­ko­wane przez inne osoby. Tutaj galerie…

Wywiad po imprezie

Za­pra­szamy na wy­wiad z Ta­de­uszem Kraską, Pre­zesem Sto­wa­rzy­szenia Bie­giem Radom! or­ga­ni­za­tora 4.Półmaratonu Ra­dom­skiego Czerwca 76,…

Galerie zdjęć

Jeśli szu­kacie zdjęć z na­szej im­prezy, pa­mię­tajcie, że nie są one pre­zen­to­wane na głównej stronie,…

Wyniki Live!

Warto już teraz, za­no­tować sobie, sko­piować, dodać do ulu­bio­nych 😉 link do wy­ników pu­bli­ko­wa­nych na…

Biuro Zawodów

Przy­po­mi­namy, że Biuro Za­wodów, czynne jest dziś od g.16.00. Za­chę­camy do od­bioru pa­kietów wła­śnie dzisiaj,…