Ruszyły Zapisy!

Roz­po­czę­liśmy ZA­PISY na III edycję Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca 76. Ser­decznie za­pra­szamy wszyst­kich bie­gaczy do udziału…

Zapis filmowy finiszu

Za­pra­szamy do obej­rzenia filmu do­ku­men­tu­ją­cego fi­nisz na­szego Dru­giego Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca 76. Zapis obej­muje czas…

Biegały dzieciaki

Okrę­gowa Izba Le­karska w War­szawie była współ­or­ga­ni­za­torem zmagań naj­młod­szych bie­gaczy, to­wa­rzy­szą­cych 2. Pół­ma­ra­to­nowi Ra­dom­skiego Czerwca’76.…

Bieżące informacje na facebooku

Naj­świeższe in­for­macje, oraz po­ja­wia­jące się zdjęcia z biegów, na na­szych pro­fi­lach na fa­ce­booku.. Za­pra­szamy! http://​fa​ce​book​.com/​p​o​l​m​a​r​a​t​o​n​radom…

Zapamiętaj! Harmonogram!

ZA­PA­MIĘTAJ! Go­dziny otwarcia biura za­wodów, i po­szcze­gól­nych startów. Na­ma­wiamy ra­do­mian, tak w przy­padku do­ro­słych jak…

Konferencja prasowa…

Kon­fe­rencja pra­sowa przed 2. Pół­ma­ra­tonem Ra­dom­skiego Czerwca’76 Or­ga­ni­za­torzy 2. Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76, An­drzej Kosz­tow­niak, prezydent…

Prezent za medal

Dla wszyst­kich, którzy ukończą 2. Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca’76 sieć stacji kon­troli po­jazdów Au­toJet przy­go­to­wała niespodziankę.…

Zostań naszym fotoreporterem!

Zo­stań fo­to­re­por­terem Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76! Lu­bisz fo­to­gra­fować? Chcesz po­kazać swoje prace ca­łemu światu? Mamy dla…

Weź (roz)bieg!

Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca’76 to bez wąt­pienia im­preza dla ludzi, którzy bie­gają już jakiś czas i…

Radomski standard

2. Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca’76, ma szansę stać się im­prezą wy­zna­cza­jącą nowy stan­dard za­bez­pie­czenia me­dycz­nego biegów…

Poszukujemy Pacemakerów…

Jeśli chciałbyś zo­stać Pa­ce­ma­kerem Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca 76, ciągle jest to moż­liwe. Po­szu­ku­jemy osób które…