Aktualne

Start półmaratonu

Za­pra­szamy do obej­rzenia ga­lerii zdjęć, przed­sta­wia­ją­cych mo­ment startu 3.Półmaratonu Ra­dom­skiego Czerwca 76. Tra­dy­cyjnie już, start…

Rozgrzewka przed…

Po­dobnie jak w po­przed­nich la­tach, start pół­ma­ra­tonu, po­prze­dziła pro­fe­sjo­nalnie prze­pro­wa­dzona roz­grzewka, przez in­struk­torów jed­nego z…

Wyniki półmaratonu

Przy­po­mi­namy, że w dziale wy­niki, można już prze­glądać po­dzie­lone na wszystkie ka­te­gorie, re­zul­taty osią­gnięte przez…

Wystartowali…

Punk­tu­alnie o godz. 10-​tej, po tra­dy­cyjnym już u nas, od­śpie­waniu Hymnu Na­ro­do­wego, wy­pusz­czeniu w powietrze…

Kamera na stadionie

Z przy­jem­no­ścią za­wia­da­miamy, że w trakcie na­szej im­prezy, przy użyciu pro­fe­sjo­nalnej ka­mery, re­je­stro­wana bę­dzie relacja…

Medale

Cho­ciaż na fa­ce­booku, już można było oglądać jak wy­gląda nasz te­go­roczny medal, to na stronie…

Przedłużone zapisy

UWAGA! PO ZA­MKNIĘCIU ZA­PISÓW ELEK­TRO­NICZ­NYCH CIĄGLE MOŻ­LIWE JEST ZA­PI­SANIE SIĘ W BIURZE ZA­WODÓW, DO 30

Komunikat MZDiK

Na stro­nach Miej­skiego Za­rządu Dróg i Ko­mu­ni­kacji w Ra­domiu, ukazał się ko­mu­nikat, o ob­jaz­dach podczas…

Ręcznik w pakiecie

Miło nam po­in­for­mować, że w pa­kiecie star­towym, znaj­dziecie między in­nymi (oprócz ko­szulki) oko­licz­no­ściowy ręcznik, w…

Nasi pacemakerzy

Pa­ce­maker, to nie tylko taki au­tomat, który ma za­dbać o nasz koń­cowy wynik, pro­wa­dząc grupę…

Film promocyjny

Nie­zde­cy­do­wani do wzięcia udziału w na­szej im­prezie, czy to w jednym z so­bot­nich, czy w…

Promocyjna opłata

Za­chę­camy do wspie­rania cha­ry­ta­tyw­nego Sto­wa­rzy­szenia „Czerwiec’76″ po­przez udział w Biegu Cha­ry­ta­tywnym, od­by­wa­jącym się w przeddzień…

Zostań pacemakerem

Czu­jesz się na si­łach, by po­pro­wa­dzić jako pa­ce­maker w pół­ma­ra­tonie, grupę bie­gaczy na czas 1:45

Biegi dzieci

Biegi to­wa­rzy­szące głównej im­prezie, w szcze­gól­ności gdy do­tyczą naj­młod­szych, wpro­wa­dzają wy­jąt­kową at­mos­ferę ro­dzin­nego święta, podnosząc…

Charytatywna Mila

ZA­PRA­SZAMY DO UDZIAŁU W CHA­RY­TA­TYWNEJ MILI oraz w RO­DZINNYM BIEGU PO­KOLEŃ w ra­mach PÓŁ­MA­RA­TONU RADOMSKIEGO

Wywiad w Zebrra tv

Ta­deusz Kraska, Prezes „Sto­wa­rzy­szenia Bie­giem Radom!” był go­ściem pro­gramu „Wy­szu­kani” ZE​BRRA​.tv .. Większa część rozmowy…

Ruszyły Zapisy!

Roz­po­czę­liśmy ZA­PISY na III edycję Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca 76. Ser­decznie za­pra­szamy wszyst­kich bie­gaczy do udziału…

Zapis filmowy finiszu

Za­pra­szamy do obej­rzenia filmu do­ku­men­tu­ją­cego fi­nisz na­szego Dru­giego Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca 76. Zapis obej­muje czas…

Biegały dzieciaki

Okrę­gowa Izba Le­karska w War­szawie była współ­or­ga­ni­za­torem zmagań naj­młod­szych bie­gaczy, to­wa­rzy­szą­cych 2. Pół­ma­ra­to­nowi Ra­dom­skiego Czerwca’76.…

Bieżące informacje na facebooku

Naj­świeższe in­for­macje, oraz po­ja­wia­jące się zdjęcia z biegów, na na­szych pro­fi­lach na fa­ce­booku.. Za­pra­szamy! http://​fa​ce​book​.com/​p​o​l​m​a​r​a​t​o​n​radom…