Trend Glass na koszulkach

Nie­dawno Ta­deusz Kraska, prezes Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!” za­pre­zen­tował ko­szulkę, którą w pa­kiecie star­towym otrzyma każdy…

Trasa zmierzona

Trwają przy­go­to­wania do 2. Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76. Na nie­spełna mie­siąc przed im­prezą, która ma uczcić…

Prezes pokazał koszulkę

Każdy z uczest­ników 2. Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76, który do­kona re­je­stracji po­przez in­ter­ne­towy system zgło­szeń otrzyma…