Aktualne

Zapamiętaj! Harmonogram!

ZA­PA­MIĘTAJ! Go­dziny otwarcia biura za­wodów, i po­szcze­gól­nych startów. Na­ma­wiamy ra­do­mian, tak w przy­padku do­ro­słych jak…

Konferencja prasowa…

Kon­fe­rencja pra­sowa przed 2. Pół­ma­ra­tonem Ra­dom­skiego Czerwca’76 Or­ga­ni­za­torzy 2. Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76, An­drzej Kosz­tow­niak, prezydent…

Prezent za medal

Dla wszyst­kich, którzy ukończą 2. Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca’76 sieć stacji kon­troli po­jazdów Au­toJet przy­go­to­wała niespodziankę.…

Zostań naszym fotoreporterem!

Zo­stań fo­to­re­por­terem Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76! Lu­bisz fo­to­gra­fować? Chcesz po­kazać swoje prace ca­łemu światu? Mamy dla…

Weź (roz)bieg!

Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca’76 to bez wąt­pienia im­preza dla ludzi, którzy bie­gają już jakiś czas i…

Radomski standard

2. Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca’76, ma szansę stać się im­prezą wy­zna­cza­jącą nowy stan­dard za­bez­pie­czenia me­dycz­nego biegów…

Poszukujemy Pacemakerów…

Jeśli chciałbyś zo­stać Pa­ce­ma­kerem Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca 76, ciągle jest to moż­liwe. Po­szu­ku­jemy osób które…

Trend Glass na koszulkach

Nie­dawno Ta­deusz Kraska, prezes Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!” za­pre­zen­tował ko­szulkę, którą w pa­kiecie star­towym otrzyma każdy…

Trasa zmierzona

Trwają przy­go­to­wania do 2. Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76. Na nie­spełna mie­siąc przed im­prezą, która ma uczcić…

Prezes pokazał koszulkę

Każdy z uczest­ników 2. Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76, który do­kona re­je­stracji po­przez in­ter­ne­towy system zgło­szeń otrzyma…